Patrons & Executive Committee

Mp Rose Society

Patron-in-Chief

 • His Excellency, Governor of Madhya Pradesh, Bhopal

Patrons

 1. Mayor, Municipal Corporation, Bhopal
 2. Executive Director, BHEL Bhopal
 3. Director of Agriculture, M.P. Bhopal
 4. Director of Horticulture, M.P. Bhopal
 5. Commandant, 3 EME Centre, Bairagarh, Bhopal
 6. Director General of Police, M.P. Bhopal
MP Rose Society

President

Shri. S.S.Gadre

MP Rose Society

Vice President

Shri. Neelabh Shrivastava & Shri. Shailesh Agrawal

MP Rose Society

Hony Secretary

Shri. Satish Chitwar

MP Rose Society

Hony. Jt. Secretary

Miss Sartaj Yousuf

MP Rose Society

Treasurer

Shimmy Harish

Members

 • Shri. Sushil Prakash
 • Shri. Laxmendra Maheshwari
 • Shri. P.S.Kirar
 • Smt. Shamim R. Khan
 • Smt. Daisy Rani Jain
 • Smt. Nisha Singh
 • Shri. Avinash Galande
 • Shri R.S.Yadav
 • Shri. Rajesh Raikwar

Co-opted Members

 • Shri. P.R.Gawde
 • Shri. D.K.Verma

Special Invitee

 • Shri. Sudhakar
 • Shri. Prakash Rai
 • Shri. D.K.Sharma
 • Smt. Naseem Yousuf
 • Miss. Prerna Prakash

Rose Show Committee

Chairman: Dr. M. Kalidurai
President: Mr. S.S.Gadre
Secretary: Mr. Shailesh Agrawal
Jt. Secretary: Mr. R.K Namdeo
Members: Mr. D.K.Verma
Mr. Satish Chitwar
Mr. Rajesh Raikwar
Mr. R.S.Yadav
Mr. R.K.Rajoria
Mr. R.K Rawat
Mr. M.H.Saify
Mr. Narendra Singh
Mr. B.L.Sharma
Mr. A.B.Hanfi
Smt. Shamim Ali
Mr. P.S.Kirar
Smt. Nisha Singh
Mr. Avinash Galande
Mr. Neelabh Shrivastava
Mr. Bhagvati Prasad
Mrs. Shummy Harish
Mr. P.R.Gawde
Mr. M.P.S.Bundela
Mrs. Shummy Harish
Miss. Sartaj Yusuf

Reception & PR Committee

Chairman: Shri. Prakash Rai
Secretary: Smt. Nisha Singh
Members: Mr. Neelabh Shrivastava
Mrs. Daisy Rani Jain

Technical Committee

Chairman: Mr. S. Sudhakar
Secretary: Mr. D.K.Verma
Member: Mr. R.S. Yadav

Souvenir Committee

Chairman: Mr. S.Sudhakar
Editor: Mr. Shailesh Agrawal
Member: Mr. Avinash Galande

Registration Committee

Chairman: R.S.Yadav
Secretary: Mr. Avinash Galande
Members: Mr. Satish Chitwar
Mr. V.K.Jain
Mrs. Shummy Harish

Standing Committee

Key Persons: Mr. Sushil Prakash
Mr. S. Sudhakar
Mr. Shamim Rashid Khan

Magazines