Patrons & Executive Committee

Mp Rose Society

Patron-in-Chief

 • His Excellency, Governor of Madhya Pradesh, Bhopal

Patrons

 1. Mayor, Municipal Corporation, Bhopal
 2. Executive Director, BHEL Bhopal
 3. Director of Agriculture, M.P. Bhopal
 4. Director of Horticulture, M.P. Bhopal
 5. Commandant, 3 EME Centre, Bairagarh, Bhopal
 6. Director General of Police, M.P. Bhopal
 7. Mr. A.R. Khan
MP Rose Society

President

Shri. S.S.Gadre

MP Rose Society

Vice President

Shri. R.S.Yadav  &  Shri. Prakash Rai

MP Rose Society

Hony Secretary

Shri. Shailesh Agrawal

MP Rose Society

Hony. Jt. Secretary

Shri. Rajesh Raikwar

MP Rose Society

Treasurer

Shri. Avinash Galande

Members

 • Shri. Sushil Prakash
 • Shri. Laxmendra Maheshwari
 • Shri. P.S.Kirar
 • Shri. D.K.Verma
 • Shri. Neelabh Shrivastav
 • Shri. Satish Chitwar
 • Smt. Shamim Khan
 • Smt. Shummy Harish
 • Smt. Daisy Rani Jain

Co-opted Members

 • Shri. P.R.Gavade
 • Shri. D.K.Sharma

Special Invitee

 • Shri. Sudhakar
 • Shri. Bhagavati Prasad
 • Shri. A.B.Hanfi
 • Smt. Dipa Prakash
 • Smt. Shamim Ali
 • Smt. Naseem Yusuf
 • Smt. Nisha Singh

Rose Show Committee

Chairman: Mr. Mahendra Singh Dhakad
Commissioner cum Director Horticulture (Madhya Pradesh)
President: Shri Laxmendra Maheshwari
Secretary: Shri Shailesh Agrawal
Jt. Secretary: Shri Rajesh Raikwar
Members: Mr. S. Sudhakar
Mrs. R.S.Khan
Mr. P.K. Singhal
Mr. Anil Kumar Kharahe
Mr. S. Chitwar
Mr. Arun Hazela
Mr. M.H. Saify
Mr. Narendra Singh
Mr. B.L. Sharma
Mr. Pooran Singh Kirar
Mr. Sharma

Reception & PR Committee

Chairman: Smt. Nisha Singh
Secretary: Shri. Prakash Rai
Members: Shri. Laxmendra Maheshwari
Mrs. Shamim Rashid Khan

Technical Committee

Chairman: Mr. S. Sudhakar
Secretary: Mr. D.K.Verma
Jt. Secretary: Mr. R.S. Yada

Souvenir Committee

Chairman: Mr. S.S. Gadre
Secretary: Mr. Shailesh Agrawal
Member: Mr. S. Sudhakar

Registration Committee

Chairperson: Shri Avinash Galande
Secretary: Shri. P.V.Dingre
Member: Shri Satish Chitwar

Standing Committee

Key Persons: Mrs. Shamim Rashid Khan
Mr. Laxmendra Maheshwari
Mr. S. Sudhakar

Magazines